Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Το Τμήμα υλοποιεί για το τρέχον έτος και έχει προγραμματίσει για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων προς επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων ποιότητας. Συνοπτικά, οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος αφορούν στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στο ΠΠΣ, στην ενίσχυση των επαγγελματικών ευκαιριών των αποφοίτων του ΠΠΣ, στην ενίσχυση και προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτομίας και τέλος στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του τμήματος.

Ένας άλλος βασικός στόχος του Τμήματος είναι η περαιτέρω στελέχωσή του με νέο υψηλού επιπέδου διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, διαδικασία ωστόσο η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το Τμήμα, αλλά συνδέεται με την πολιτική πιστώσεων εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κατανομή τους στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ

(δείκτης)

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (τρέχουσα τιμή)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ

(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;)

ΧΡΟΝΟ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(Πότε;)

Υψηλή ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ΠΠΣ

Ενίσχυση ποιότητας εκπαιδευτικής διαδικασίας

Δ4.12 Ποσοστό εργαστηριακών μαθημάτων

1.67%

5%

Προσθήκη εργαστηριακών ασκήσεων στο πλαίσιο των μαθημάτων

Μέλη Δ.Ε.Π.

31/12/2023

ΕΔ1 Μαθήματα με τροποποίηση περιεχομένου

-

5

Παρακολούθηση τεχνολογιών αιχμής, διεύρυνση περιεχομένου

Μέλη Δ.Ε.Π.

31/12/2023

ΕΔ2 Θεσμοθέτηση Εργαστηρίων

1

3

Ολοκλήρωση διαδικασίας θεσμοθέτησης

Μέλη Δ.Ε.Π.

31/12/2023

Ενίσχυση επαγγελματικών ευκαιριών για τους αποφοίτους του ΠΠΣ

Ενεργή συμμετοχή φοιτητών στην πρακτική άσκηση

Δ4.15 Ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική άσκηση

-

3%

Εκκίνηση προγράμματος πρακτικής άσκηση

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

31/12/2023

Ενίσχυση και προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτομίας

Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας

Δ3.02 Ετήσιο πλήθος υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ

0.4

0.7

Προσέλκυση νέων υπ. διδακτόρων

Μέλη Δ.Ε.Π.

31/12/2023

Δ3.58-212 Αναλογία συνολικής χρηματοδότησης ενεργών έργων Τμήματος ανά μέλος ΔΕΠ

4069.06

10000

Υποβολή ερευνητικών προτάσεων, ανάπτυξη συνεργασιών

Μέλη Δ.Ε.Π.

31/12/2023

Δ3.36 Μέσο συνολικό πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ

44

45

Παραγωγή ερευνητικού έργου

Μέλη Δ.Ε.Π.

31/12/2023

Δ3.45 Μέσο συνολικό πλήθος αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ

3009.6

3150

Διάχυση ερευνητικού έργου

Μέλη Δ.Ε.Π.

31/12/2023

Στελέχωση με νέα μέλη ΔΕΠ σε αντικείμενα που δεν έχουν καλυφθεί

Δ3.09 Ετήσιο ποσοστό νέων προλήψεων μελών ΔΕΠ

0

20%

Προκήρυξη νέας θέσης μέλους Δ.Ε.Π.

Γ.Σ. σε συνεργασία με Πρυτανικές αρχές

31/12/2023

Προσέλκυση νέων ερευνητών

Δ3.15 Ετήσιο πλήθος εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών ανά ερευνητικό πρόγραμμα

0

1

Ερευνητική δραστηριότητα, εξωστρέφεια μελών ΔΕΠ

Μέλη Δ.Ε.Π.

31/12/2023

Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος

Προσέλκυση νέων φοιτητών

Δ4.20 Δείκτης προτίμησης ΠΠΣ

17.00

15.00

(ήτοι άνοδος στη σειρά προτίμησης)

Εξωστρέφεια τμήματος, απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων τμήματος

Γ.Σ. ΤΣΕ σε συνεργασία με Πρυτανικές αρχές

Μέλη Δ.Ε.Π.

31/12/2023

Προώθηση ανταλλαγών στο πλαίσιο του ERASMUS

Δ4.30 Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών με ERASMUS επί των εγγεγραμμένων φοιτητών

0%

2%

Εκκίνηση συμμετοχής φοιτητών σε πρόγραμμα ERASMUS

Ενημέρωση φοιτητών για ευκαιρίες αξιοποίησης του προγράμματος

Μέλη Δ.Ε.Π.

Γ.Σ. Τμήματος

Επιτροπή ERASMUS

31/12/2023