Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας (ΤΣΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Διδακτορικών Σπουδών (ΔΣ) σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στα πεδία που θεραπεύει το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας. Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία {Ν.4485/2017 (Α’ 114)} και από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που εξειδικεύει και συμπληρώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Διδακτορικές Σπουδές και ενσωματώνει τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του ΤΣΕ.

Ο πλήρης κανονισμός διδακτορικών σπουδών και το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης παρατίθενται στα συνημμένα αρχεία.

Attachments:
Download this file (Κανονισμός διδακτορικών σπουδών - Επικαιροποίηση 2023.pdf)DoctoralStudies.pdf[Κανονισμός διδακτορικών σπουδών - Επικαιροποίηση 2023]660 kB
Download this file (ΦΕΚ Β.4800_Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΤΣΕ.pdf)ΦΕΚ B4800.pdf[ΦΕΚ έγκρισης κανονισμού διδακτορικών σπουδών]171 kB